Система „Архимед” „следи” решенията на ОбС в Стралджа

Понеделник, 2015, Януари 26 9:55

3 0

Система „Архимед” „следи” решенията на ОбС в Стралджа

Приети са общо 78 решения, от които с утвърдителен и информационен характер, приемане на нови програми, наредби и промени в нормативната база – 14 , организационни решения – 10, финансово-стопански – 27 и още толкова социално-икономически. През отчетния период 47 от приетите решения са изпълнени, 26 са в процедура, други пет са в процес на изпълнение. С решение на ОбС са отпуснати еднократни помощи на 59 граждани на обща стойност 6570 лв. като това са все хора с необходимост за лечение, следоперативно лечение, купуване на лекарства, неотложни социални дейности или пострадали при бедствия. Отхвърлени са други 30 искания поради неактуални, неокомплектовани документи и неотговарящи на изискванията съгласно Правилника за отпускане на еднократни финансови помощи.

За второто полугодие на 2014 г. ОбС е приел Общински план за развитие на Общината 2014-2020 г., Годишен план за ползване на дървесина от общински горски фонд за 2015г., Стратегически план за дейността на звеното за вътрешен одит за периода 2015-2017г., Годишен план за 2015 г. за дейността на звеното за вътрешен одит. Приети са и две програми – за управление на отпадъците и за опазване на околната среда 2014-2020г.

На вниманието на съветниците беше Декларация за функциониране на „Производствено-складова база Стралджа-Мараш”, която всички подкрепиха. Гласувани са актуализации на бюджета за изминалата година и на Наредба № 5 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги. Изслушани са отчети за различни дейности на общината и по изпълнение на проекти, програми, планове.

Източник: dariknews.bg

За категория страница

Loading...