Квесторите на КТБ проверяват заеми за 5,2 млрд. лева

Вторник, 2014, Септември 16 16:37

35 0

Квесторите на КТБ проверяват заеми за 5,2 млрд. лева

Правният анализ кредитите е почти завършен

Назначените от БНБ квестори в КТБ вече са свършили голяма част от работата по проверката на кредитите в банката. Квесторите и одиторите в момента проверяват около 380 договора за заем. Освен тях проверка се прави на 25 клиентски експозиции от гаранционния портфейл на банката, както и на 15 сделки от инвестиционния й портфейл. Това е записано в публикувания от БНБ доклад за проверките, които се правят в момента на Корпоративна търговска банка.

В одиторската извадка от кредитния портфейл съдържа 137 броя клиента с общ дълг към КТБ в края на август от 5,28 млрд. лева, става ясно от предоставените данни.

Според данните двама от кредитополучателите са погасили изцяло своите кредити към банката до 1 септември.

Назначените от БНБ квестори в КТБ вече са свършили голяма част от работата по проверката на кредитите в банката. Квесторите и одиторите в момента проверяват около 380 договора за заем. Освен тях проверка се прави на 25 клиентски експозиции от гаранционния портфейл на банката, както и на 15 сделки от инвестиционния й портфейл. Това е записано в публикувания от БНБ доклад за проверките, които се правят в момента на Корпоративна търговска банка.

В одиторската извадка от кредитния портфейл съдържа 137 броя клиента с общ дълг към КТБ в края на август от 5,28 млрд. лева, става ясно от предоставените данни.

До началото на септември квесторите са изпратили към кредитополучателите запитвания за всички документи, касаещи отпуснатите кредити от КТБ. До момента 28 клиенти са предоставили цялата нужна информация за кредитите си. Общият дълг на тези лица към банката е 913,6 млн. лева.Други 29 клиента не са представили никаква финансова информация и документи до 01.09.2014 г. Техните задължения към КТБ са за 983,7 млн. лева. Останалите 80 клиенти на банката до момента са представили само частично информацията, която са поискали квесторите.

До началото на септември квесторите са изпратили към кредитополучателите запитвания за всички документи, касаещи отпуснатите кредити от КТБ. До момента 28 клиенти са предоставили цялата нужна информация за кредитите си. Общият дълг на тези лица към банката е 913,6 млн. лева.

При одиторската извадка на гаранционния портфейл 14 от клиентите са предоставили всички поискани данни. Три лица не са представили никакви финансови документи и информация до началото на септември. Единият от тези клиенти е и в списъка на одитираните кредитополучатели, става ясно от представения доклад. Останалите 8 клиенти са представили частично исканата документация.

При одиторската извадка от инвестиционния портфейл се съдържат15 сделки с 14 клиенти. От тях 7 сделки са с 6 кредитополучатели, фигуриращи в и в списъка от 137-те лица.При тази проверка четирима от клиентите са представили пълната финансова информация по пет от сделките. Само две дружества не са отговорили на исканията на квесторите.

При одиторската извадка от инвестиционния портфейл се съдържат15 сделки с 14 клиенти. От тях 7 сделки са с 6 кредитополучатели, фигуриращи в и в списъка от 137-те лица.

Така до началото на септември на одиторските екипи са предадени за оценка досиетата на 69 от клиентите от одитната извадка на кредитния портфейл, като общо клиентите са 137, припомнят от БНБ.

На правните екипи са предадени за правно обследване досиетата на 105 от клиентите от одитната извадка. Очаква се тяхната проверка да е приключила до 5 септември, става ясно от данните на доклада.В момента квестори и техните подчинени провежда регулярни срещи с кредитополучателите с просрочени кредити като им се напомня се за тяхното плащане.

В същото време юридическият екип е изготвил чернови на анализи на 184 договори за кредит на 69 кредитополучателя. Анализите са на етап чернови и ще бъдат завършени след окончателен преглед на всички досиета и получаване на актуални справки по тях.

Досега одиторите са констатирали нарушения, предимно в областта на неучредени обезпечения по кредити, става ясно от доклада. Налице са такива случаи за всички видове обезпечения – различни видове договори за особен залог. Тук са включени вземания от КТБ, от трети лица. Залог на търговско предприятие, залози на дялове, на вещи, акции, поръчителство, 25 ипотеки и дори една ипотека на кораб.

Квесторите са констатирали и редица случаи на сключени договори за залог, които не са вписани в Централния регистър на особени залози.

Според доклада почти всички особени залози са вписани по начин, който не обезпечава всички парични вземания, които са предвидени по договорите за кредит и самите договори за учредяване на особения залог. Като обезпечени вземания са вписани само главницата, лихвата и лихвата за забава, но не и останалите по-малки възможни парични вземания. Такива са например другите неустойки, такси, разноски, комисионни и още подобни вземания.

Източник: inews.bg

За категория страница

Loading...