БНБ пак излъга! Оставя КТБ затворена още 2 месеца

Вторник, 2014, Септември 16 14:43

28 0

БНБ пак излъга! Оставя КТБ затворена още 2 месеца

Продават неликвидни активи на ТБ „Виктория“, оферират банките на 23 септември

Часове след като мажоритарният собственик на Корпоративна търговска банка (КТБ) Цветан Василев се яви пред сръбските власти, Българската народна банка (БНБ) обяви, че срокът на специален надзор за КТБ и ТБ "Виктория" се удължава с още два месеца. Режимът за двете финансови институции ще продължи съответно до 20 и 22 ноември. Това съобщиха от Българската народна банка (БНБ) в писмо до медиите.

Междувременно от Централната банка посочват, че между 28 октомври до 20 ноември акционерите в КТБ и потенциални инвеститори ще могат да отправят предложения по казуса с финансовата институция. В съобщението се посочва още, че предложенията трябва да съдържат "конкретни финансови и правни ангажименти за предоставяне на капитал и ликвидност".

"Към настоящия момент продължават да са налице условията, довели до поставяне на КТБ АД под специален надзор. Банката продължава да изпитва остър недостиг на ликвидност за изпълнение на задълженията си към депозантите и други кредитори, които са в размер общо на 6 227 521 хил. лв. към септември 2014 г., а за ТВ "Виктория” ЕАД възлизат на 285 786 лв.", съобщават от БНБ.

От БНБ твърдят, че няма как да бъдат взети икономически обосновани и правно обвързващи решения за бъдещето на банката, преди да има ясна оценка за качеството на активите и капиталовата адекватност.

Последното разпореждане на централната банка е квесторите на КТБ да внесат в БНБ цялостната оценка за активите до 20 октомври. Одитът се подготвя от дружествата "Ърнст и Янг Одит" ООД, "Делойт одит" ООД и "Афа" ООД. Компаниите трябва да представят в БНБ отчет за капиталовата адекватност на КТБ до 31 октомври. Отчетът трябва да е на база на изготвената пълна оценка на активите и след извършване на съответни счетоводни операции.Това ще даде възможност на БНБ да проведе разговори с финансовите консултанти от ЕПИК, които вече изразиха своето инвестиционно намерение да оздравят банката. Така в периода от 1 до 20 ноември трябва да бъде взето окончателно решение относно КТБ, допълват от централната банка.

Последното разпореждане на централната банка е квесторите на КТБ да внесат в БНБ цялостната оценка за активите до 20 октомври. Одитът се подготвя от дружествата "Ърнст и Янг Одит" ООД, "Делойт одит" ООД и "Афа" ООД. Компаниите трябва да представят в БНБ отчет за капиталовата адекватност на КТБ до 31 октомври. Отчетът трябва да е на база на изготвената пълна оценка на активите и след извършване на съответни счетоводни операции.

Обемът и сложността на работата си остават основната причина да се удължи отново специалния надзор на КТБ, припомнят от БНБ. Сега от народната банка се надяват докладите да бъдат завършени и представени до 20 октомври.

Квесторите вече са създали организация за подготовка на кредитните досиета за проверка на одиторите. Обект на тази оценка са 177 експозиции на 166 клиента от кредитен, гаранционен и инвестиционен портфейл на банката, обясняват от БНБ. Тук са включени данните за 137 кредитополучателя от кредитния портфейл на банката към 29.08.2014 г. с общо 488 броя кредитни сделки по 380 кредитни договора.

До началото на септември одиторите са предадени за оценка досиетата на 69 от клиентите от одитната извадка на кредитния портфейл, съдържаща общо 137 клиента. На правните екипи пък са предадени за правно обследване досиетата на 105 от клиентите от одитната извадка на кредитния портфейл, съдържаща общо 137 клиента.

Юридическият екип вече е изготвил предварителни анализи на 184 договори за кредит на около 69 кредитополучателя. Одиторите са поели ангажимент за оценка на всички активи на банката след попълването на кредитните досиета. Проведени са и множество срещи с кредитополучатели от одитната извадка, допълват от БНБ.

Предприети са действия по изграждането на допълнителна организация на оперативно ниво, предвид установената от квесторите ситуация по кредитния портфейл. Предстоят и "действия по обявяване на предсрочна изискуемост на онази част от портфейла, по отношение на която са налице основанията за това", допълват в писмото си от БНБ.

БНБ няма да осигури подкрепа за ТБ "Виктория"

При условие, че КТБе поставена под специален надзор поради недостиг на ликвидност, тя не може да предостави ликвидна подкрепа на своята дъщерна банка ТБ "Виктория". В същото време банка "Виктория" не разполага с ликвидни активи, които да отговарят на изискванията на БНБ и заради това тя не може да получи подкрепа от централната банка, обясняват отттам.

Юридическият екип вече е изготвил предварителни анализи на 184 договори за кредит на около 69 кредитополучателя. Одиторите са поели ангажимент за оценка на всички активи на банката след попълването на кредитните досиета. Проведени са и множество срещи с кредитополучатели от одитната извадка, допълват от БНБ.

Независимо, че по последни данни банката отговаря на изискванията за капиталова ликвидност тя не може да получи държавна помощ. Причината е, че при разрешаването на такава помощ от ЕК банка "Виктория" ЕАД, трябва да се разглежда като част от групата на КТБ. Така изискванията за държавна помощ трябва да са изпълнени от групата като цяло, тълкуват разпоредбите от БНБ.

Така предвид неяснотата за капиталовата адекватност на КТБ не може да се докаже пред ЕК, че групата има достатъчно ниво на капиталова адекватност за кандидатстване за държавна помощ.

В момента единственият източник за осигуряване на ликвидност на банка "Виктория"е продажба на неликвидни активи – портфейл от кредити. На тази база в края на август са дадени предписания на квесторите на банката да започнат нейното оздравяване.

Очаква се те да направят подготовка за провеждане на тръжна процедура по продажба на обособени части от кредитния портфейл на банката. Целта е да се осигури необходимата ликвидност за посрещане на задълженията на банката към вложители и кредитори. Квесторите на ТБ "Виктория” са подготвили проект на договор с консултанта "Ърнст и Янг Одит" ООД и проект на покана за участие в тръжната процедура за продажба на обособени части от кредитния портфейл на банката.

Отделно се очаква от квесторите да оптимизират административните разходи на дружеството. Те ще трябва да осигурят и нейното самостоятелно функциониране, чрез преразглеждане на съществуващите договори за поддръжка на информационните и счетоводни системи и евентуално сключване на такива, които са оправдани с оглед обема и сложността на бизнес модела на банката.

Очаква се квесторите да изпратят до 23 септември покани до банките за участие в тръжна процедура за продажба на част от активите и кредитния портфейл на баката. Оферти за това ще се приемат до 15 октомври.Пет дни по-късно в БНБ трябва да са получили офертите с дали най-високата предложена цена покрива всички задължения на ТБ "Виктория” от кредитори и депозанти и в какъв срок.

От Централната банка подчертават, че получените писма за интерес към оздравяването на КТБ от страна на ЕПИК, компанията, която представлява най-големите акционери в банката, се отнасят и до ТБ "Виктория". Според БНБ в случай, че се прибегне до трансформиране на част от активите на финансовата институция, това може да е в разрез с плановете за преструктуриране на цялата група на КТБ.

"В този случай е възможно да не се вземе окончателно решение за продажба на кредитния портфейл с цел ТБ "Виктория” да бъде третирана като част от групата и да се търси цялостно решение. Поради това е необходимо срокът на специалния надзор, наложен върху нея, да се удължи и синхронизира с този на "КТБ" АД, което ще позволи вземаните решения да са съгласувани помежду си”, съобщават още от институцията.

Източник: inews.bg

За категория страница

Loading...